Generelt

Loud Music udbyder en abonnement-baseret online musiktjeneste på loudmusic.dk

For at få adgang til Tjenesten, skal du læse og acceptere aftalen.

Når aftalen er indgået, vil Loud Music fremsende en bekræftelse herpå til den e-mail adresse, som er oplyst i forbindelse med registrering af en brugerkonto.

Abonnement

For en månedlig betaling kan brugeren ved at tegne et abonnement, få adgang til det bestilte indhold.

Prøveperiode

Loud Music tilbyder en gratis prøveperiode på 30 dage. Brugeren kan til enhver tid i løbet af prøveperioden vælge at opsige tjenesten uden at skulle betale herfor. Prøveperioden må kun benyttes hvis brugeren ikke tidligere har været bruger og har benyttet Loud Music.

Hvis ikke brugeren har opsagt aftalen i løbet af prøveperioden, vil prøveperioden automatisk omdannes til et almindeligt abonnement, for hvilket brugeren skal betale den oplyste ydelse.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til tjenesten registrere en brugerkonto på websitet.

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet.

Ved registrering må brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal brugeren angive et brugernavn og et password (herefter log-on oplysninger) Brugerens Log-On Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre. Brugeren skal opbevare log-on oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto ved brug af Brugerens log-on oplysninger.

Hvis brugeren får mistanke om ulovlig brug af brugerens log-on oplysninger, skal brugeren underrette Loud Music og ændre sit password. Hvis Loud Music har grund til at tro, at log-on oplysningerne er blevet videregivet, eller på anden måde misbrugt af uautoriserede personer, er Loud Music berettiget til at opsige aftalen.

Udstyr m.m.

Tjenesten kræver, at brugeren har adgang til den nødvendige internetforbindelse. Brugeren hæfter for alle omkostninger forbundet med denne forbindelse.

Brugeren kan registrere tjenesten på op til fem godkendte computere, mobiltelefoner, tablets eller andre enheder.

Kun én registreret, godkendt enhed må bruges for tjenesten ad gangen, med mindre der tilkøbes adgang til flere brugere på samme abonnement.

Loud Music er ikke ansvarlig for mislykkede forsøg på at bruge tjenesten eller begrænset adgang til tjenesten på grund af overbelastning af internettet eller på grund af fejl, der kan henføres til computere, netværk, elektronik eller kommunikation.

Gebyrer og betaling

Betaling for brug af tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er oplyst på loudmusic.dk

Betaling for abonnementet sker forud hver måned på den dag, der svarer til dagen, hvor brugeren registrerede sig til brug af tjenesten.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Loud Music tilbudte betalingsmuligheder på websitet. Brugeren forpligter sig ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingskort.

Loud Music modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB.

Alle beløb er i DKK (Danske kroner).

Loud Music krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen.

Hvis brugeren er givet en prøveperiode, skal ingen betaling ske for den periode. Den første betaling skal i stedet ske på den første dag efter udløbet af prøveperioden (forudsat at brugeren ikke har opsagt aftalen inden udløb af prøveperioden)

Herefter trækkes for abonnementet den samme dag i hver af de efterfølgende måneder.

Hvis ikke brugeren har sikret, at der er tilstrækkelige midler tilgængelige på forfaldsdatoen, vil Loud Music atter forsøge at trække betalingen fra det af brugeren angivne kredit- eller betalingskort. Hvis betaling ikke er sket inden 5 dage fra forfaldsdatoen, vil Loud Music udstede en faktura for den pågældende periode, hvilket kan inkludere et fakturagebyr.

Ved forsinket betaling er Loud Music berettiget til at afbryde eller begrænse brugerens adgang til tjenesten.

Tilpasninger og ændringer

Loud Music forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for tjenesten. Ændringen skal meddeles til brugeren senest tredive dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer, er brugeren berettiget til at opsige abonnementet, med virkning fra den dag hvor ændringen træder i kraft. Hvis brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for brugeren.

Afkald på fortrydelsesret

Ved at indgå nærværende aftale samtykker brugeren til at tjenesten leveres direkte, og at indholdet på websitet omgående gøres tilgængeligt for brugeren. Brugeren samtykker samtidig til, at der ingen fortrydelsesret gælder efter forbrugeraftaleloven vedrørende tjenesten og aftalen, så snart levering af tjenesten er påbegyndt.

Aftalens løbetid og opsigelse

Abonnementsaftaler for tjenesten tegnes for en abonnementsperiode på én måned, og forlænges automatisk med en måned ad gangen, indtil brugeren eller Loud Music opsiger abonnementet i henhold til disse betingelser. Ved opsigelse ophører abonnementet ved udgangen af den senest betalte periode.

Sikkerhed

Brugeren må ikke foretage handlinger, der kan forårsage, at tjenesten eller websitet sættes ud af funktion, overbelastes, beskadiges eller forringes. Brugeren må heller ikke gøre indgreb i en anden brugers brug af tjenesten.

Brugeren må ikke forsøge at få ulovlig adgang til netværk, computersystemer, indhold eller oplysninger vedrørende websitet eller tjenesten. Overtrædelse af denne bestemmelse vil til enhver tid blive betragtet som væsentlig misligholdelse, hvilket bl.a. kan resultere i omgående opsigelse.

Loud Music skal i videst mulig udstrækning inden for den gældende lovgivnings rammer, ikke være ansvarlige for tab eller skade, som brugeren eller andre parter har pådraget sig ved brug af websitet eller tjenesten.

Erstatningsforpligtelse

Brugeren accepterer at erstatte og holde Loud Music skadesløse for tab, udgifter eller krav, der måtte opstå som et resultat af eller i forbindelse med brugerens misligholdelse af disse betingelser for brug og overtrædelse af lovgivning eller tredjemandsrettigheder.

Klager

Såfremt brugeren, uanset årsagen hertil, er utilfreds med tjenesten, kan brugeren selvfølgelig kontakte Loud Music og indgive en klage.

Parterne skal i første omgang forsøge at løse problemet, der måtte opstå på grund af aftalen ved mindeligt forlig. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, skal sagen afgøres af en dansk domstol og skal være underkastet dansk lovgivning. Brugeren har ret til som forbruger at søge problemet afgjort ved byretten det sted, hvor brugeren har værneting. Brugeren kan også rette klager til Forbrugerklagenævnet, http://www.forbrug.dk/Dine-klagemuligheder/Saadan-klager-du/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet).

Kontaktoplysninger

Brugeren kan kontakte Loud Music via info@loudmusic.dk eller tlf 30206110 indenfor åbningstiderne angivet på Websitet.